PROGRAMES DE COMPLIANCE PENAL

 

Amb l’entrada en vigor de l’1 de juliol de 2015,  de la LO 1/2015 de reforma del Codi Penal, s’ha produït un canvi transcendental en la responsabilitat penal de les persones jurídiquesles empreses poden ser responsables de una sèrie d e delictes i en canvi si tenen un implementat un pla de prevenció penal.

D’aquí la necessitat de tenir i implantar plans de Compliance Penal efectius.

Així si l’empresa demostra que ha implementat, desenvolupat i supervisat un model d’organització i gestió –Compliance Program- que inclou mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes, aquests programes de compliment normatiu podran eximir de responsabilitat penal la mercantil en el cas que es produeixi un delicte en el si de l’empresa.

 

Com a garantia de qualitat i excel·lència treballem amb la Norma UNE  de Compliance Penal per poden obtenir la ISO 19601.  

Compliance Program

 

1.Realització d’un mapa de riscos penals:

Identifiquem les activitats d’aquells àmbits en què puguin ser comesos delictes que s’han de prevenir.

2.Procediments interns individualitzats i adaptats a l’activitat de l’empresa, amb eficàcia preventiva i reactiva:

Es tracta d’establir protocols o procediments que concreten el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, de presa de decisions i de la seva execució.

3.Codi privat de sancions amb eficàcia preventiva i reactiva:

S’establirà un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures previstes en el model i prepararà l’empresa per afrontar amb èxit una possible investigació externa.

4.Procés de formació i informació:

L’objectiu és garantir que els empleats tinguin el coneixement i la formació necessaris per complir amb les exigències procedimentals previstes.

5.Compliance officer, oficial de compliment:

 

Les empreses imposaran l’obligació als treballadors d’informar dels possibles riscos d’incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i l’observança del model de prevenció –oficial de compliment-. Una pràctica habitual i estesa, per exemple, és la del canal de denúncies.

6.Avaluació objectiva i readaptació constant:

S’haurà de realitzar una verificació periòdica del model, i també de la seva eventual modificació, quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, quan es produeixin canvis normatius o en l’organització de l’empresa, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada.